Help Articles : Polish > Online Products
PRZYPADEK: W przypadku gdy ilość danych w Dzienniku Ocen osiągnie duży rozmiar może się zdarzyć że wyeksportowanie ocen do pliku Excella stanie się niemożliwe. ROZWIąZANIE: W takim przypadku zalecane jest wyeksportowanie Dziennika Ocen jako pliku Ex...